Nyhed nu! Wood-Mizer online shop for Danmark

Privatlivspolitik

1. Databeskyttelse i korte træk

Generel information

Følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde operatørens kontaktoplysninger i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at webstedet leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger dette websted, kan din surfingadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker primært ved hjælp af såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

2. Hosting

Ekstern hosting

Dette websted hostes eksternt. De personoplysninger, der indsamles på dette websted, gemmes på serverne hos hoster(e). Dette kan omfatte IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, hjemmesideadgang og andre data, der genereres via en hjemmeside.

Ekstern hosting udføres med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud af en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i den betydning, der er angivet i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vores host(s) vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde deres præstationsforpligtelser og følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personoplysninger. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan være udsat for sikkerhedsproblemer. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

Wood-Mizer Sägewerk Vertriebs GmbH
Dorfstraße 5
29485 Schletau

Telefon: +49 (0) 5883 9880 10
E-Mail: info@woodmizer.de

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, vil dine personoplysninger forblive hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletning finde sted, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandling på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a, i GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1, i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande sker databehandlingen også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1, i GDPR. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger forud for en kontrakt, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis dette er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR. Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Modtagere af personoplysninger

Som en del af vores forretningsaktiviteter arbejder vi sammen med forskellige eksterne organisationer. I nogle tilfælde er det også nødvendigt at overføre personoplysninger til disse eksterne organer. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne organer, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det (f.eks. videregivelse af data til skattemyndigheder), hvis vi har en legitim interesse i overførslen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader overførsel af data. Når vi bruger databehandlere, videregiver vi kun vores kunders personoplysninger på grundlag af en gyldig kontrakt om ordrebehandling. I tilfælde af fælles behandling indgås en fælles behandlingsaftale.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT FASTSLÅ, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, I GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retlige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun finde sted, hvis det er teknisk muligt.

Information, berigtigelse og sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om persondata.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandling findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, som vi har gemt, har vi generelt brug for tid til at bekræfte dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine persondata var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvis interesser der går forud, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger - bortset fra opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted bruger SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

4. Indsamling af data på denne hjemmeside

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte "cookies". Cookies er små datapakker og gør ikke skade på din enhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de slettes automatisk af din webbrowser.

Cookies kan stamme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies muliggør integration af visse tjenester fra tredjepartsfirmaer på websteder (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at evaluere brugeradfærd eller til reklameformål.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere webstedet (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten på dette websted være begrænset.

Cookie-samtykke med Amasty Cookie-samtykke

Vores hjemmeside bruger cookie-samtykke-teknologien Amasty Cookie Consent til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af denne teknologi er Softonomika Limited, Afroditis, 25, Office 208, 1060, Nicosia, Cyprus Clarion Business Centre, Website: https://amasty.com/ (i det følgende benævnt "Amasty").

Når du går ind på vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til Amastys servere for at indhente dit samtykke og andre erklæringer vedrørende brugen af cookies.

Amasty gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele de givne samtykker eller deres tilbagekaldelse til dig. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Amasty-cookien, eller formålet med datalagring ikke længere er gældende. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

Amasty Cookie Consent bruges til at opnå det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt operativsystem
  • Henvisende URL
  • Værtsnavn på den computer, der får adgang
  • Tidspunkt for serverforespørgslen
  • IP-adresse

Disse data kombineres ikke med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, gemmer vi dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktdata, du angiver der, med henblik på at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR), eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis der er blevet anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du beder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR), eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR), hvis der er blevet anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

 

5 Plugins og værktøjer

YouTube

Dette websted integrerer videoer fra YouTube-webstedet. Operatøren af hjemmesiden er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger en af vores hjemmesider, hvor YouTube er integreret, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt.

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed eller bruge sammenlignelige teknologier til at genkende dig (f.eks. enhedens fingeraftryk). På denne måde kan YouTube få oplysninger om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at registrere videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre forsøg på svindel.

Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Brugen af YouTube er i interesse for en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i den betydning, der er fastsat i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i YouTubes privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås fra udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Vi bruger "Google reCAPTCHA" (i det følgende benævnt "reCAPTCHA") på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om data indtastes på dette websted (f.eks. i en kontaktformular) af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på hjemmesiden ud fra forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på hjemmesiden. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, tid brugt på webstedet af den besøgende på webstedet eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Webstedsbesøgende informeres ikke om, at en analyse finder sted.

Dataene gemmes og analyseres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sit websted mod misbrug af automatiseret spionage og SPAM. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. enhedens fingeraftryk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

For yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA henvises til Googles privatlivspolitik og Googles servicevilkår på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Virksomheden er certificeret i overensstemmelse med "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Alle virksomheder, der er certificeret under DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger om dette kan fås fra udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

POLITIK FOR PRIVATLIVETS FRED – OPLYSNINGER OM DATABEHANDLING

 

Vi respekterer retten til privatlivets fred, og vi er opmærksomme på datasikkerhed, således at data beskyttes i overensstemmelse med de almindeligt gældende sikkerhedsstandarder.

Ved at acceptere denne politik giver du dit samtykke til behandling af dine data.

I det følgende vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om hvordan vi behandler dine persondata.

1.         Indledende oplysninger

·           Vi er Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polen, telefon: +48 63 26 26 000.

·           Du er en kunde, en person som indsender spørgsmål, eller en person som besøger vores hjemmeside.

·        GDPR er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 119/1, som træder i kraft 25. maj 2018 (herefter kaldt Forordningen).

2.         Dataadministrator

Vi er administratoren for dine persondata. Vi behandler dine data på grundlag af vores forretningsaktiviteter.

3.         Tilsynsførende organ

For tiden er det tilsynsførende organ i Polen i forbindelse med persondata Generaldirektoratet for beskyttelse af persondata. Du har ret til at indsende en klage til det tilsynsførende organ.

4.         Indsigelse mod behandlingen

Du kan indgive en indsigelse mod specifik databehandling, især behandling med marketingsformål. Vi vil undersøge gyldigheden af din indsigelse. Hvis din indsigelse vedrører behandling af dine data med marketingsformål, vil vi rette os efter den medmindre du samtidig med indsigelsen eller mens vi undersøger den, fastholder dit samtykke til behandlingen af dine data med marketingsformål. Det er frivilligt at give dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde alle eller nogle af dine samtykker vedrørende behandlingen af dine persondata. Tilbagekaldelsen af et givet samtykke påvirker ikke vores ret til at behandle dataene med det formål der er beskrevet i dette samtykke, indtil samtykket tilbagetrækkes. Det er også muligt at vi i overensstemmelse med lovgivningen vil være berettiget til at behandle dataene på et andet juridisk grundlag eller med andre formål.

5.         Formål med databehandling

Behandlingen af dine persondata sker med kommercielle formål og med marketingsformål samt for at besvare spørgsmål der er indsendt via webformularer.

På grundlag af dine data vil du måske blive genstand for en profileringsmekanisme som anvender din placering og oplysninger om de produkter du var interesseret i. Profilering kan anvendes til at skræddersy nogle af de oplysninger der vises på hjemmesiden.

Vi anvender din mailadresse og dit fornavn til at sende nyhedsbrevet til dig. For at modtage nyhedsbrevet skal du først have givet dit samtykke til det. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du annullere abonnementet via det link der er i hver meddelelse.

6.         Hvilke data behandler vi?

Vi behandler de data du har givet os i formularer, dvs. de data der bliver givet åbenlyst (fornavn, efternavn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse og andre data som er inkluderet i webformularerne). Vi kan også behandle de data der indsamles automatisk af webbrowsere (placering, IP-adresse og andre data som browsere sender).

7.         Tredjeparter som vi kan give dine data

Dataene kan blive videregivet, dog udelukkende til autoriserede enheder. Persondata gives til tredjeparter med følgende formål:

·           bearbejdning af webformularer

·           automatisering af opgaver

·           e-mail-marketing

·           indsamling af statistiske oplysninger

·           dataanalyse

8.         Hvor længe gemmer vi dine data?

Den tid vi behandler dine data, afhænger af det formål de er indsamlet til, det formål de behandles til, lovgivningens bestemmelser, den opbevaringsmetode vi har valgt, som er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, samt af dine samtykker og dine øvrige erklæringer. Dine persondata vil blive gemt på det tidspunkt hvor du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine persondata.

9.         Dine rettigheder

·         Du har ret til at anmode os om adgang til dine persondata og til at korrigere dem hvis de ikke er i overensstemmelse med den faktiske tilstand, og, i de tilfælde som er fastlagt af lovgivningen, at slette dem eller begrænse behandlingen af dem.

·           Du har ret til at indgive en indsigelse mod behandling af dine data. Vi vil undersøge en sådan indsigelse.

·         Du vil have ret til at få dataene overført eller få en kopi af dataene, men denne ret kan ikke have negativ indvirkning på andre personers rettigheder og friheder, inklusive forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendomsret, og denne ret vil blive udøvet i det omfang det er teknisk muligt.

·         Du har ret til at kontakte den person som arbejder med sagerne i forbindelse med beskyttelse af persondata. Du kan sende korrespondancen til vores adresse eller direkte til den kompetente person: iod@woodmizer.pl.

 

Politik vedrørende cookier

Denne hjemmeside anvender cookier. Det er små tekstfiler som sendes af internetserveren og gemmes af browseren. Når du besøger hjemmesiden igen, bliver disse oplysninger læst af den server der har dannet dem. De indsamlede data anvendes til at forbedre driften af det IT-system som står for driften af hjemmesiden, og til at skræddersy indholdet efter brugerens interesser.

På vores hjemmeside kan vi anvende de følgende typer cookier:

·           Sessionscookier er filer som gemmes midlertidigt i browserens hukommelse, hvor de beholdes indtil sessionen slutter.

·           Persistente cookier er filer som forbliver i browserens hukommelse så længe som de browserindstillinger som brugeren har valgt, gør dette muligt.

·           Egne cookier som kommer direkte fra den besøgte hjemmeside.

·           Eksterne cookier som kommer fra en ekstern hjemmeside, dvs. en anden end den besøgte hjemmeside.

·           Konfigurationscookier gør det muligt at indstille funktioner og servicer på hjemmesiden.

·           Essentielle cookier gør det muligt at anvende de servicer der er til rådighed på hjemmesiden.

·           Funktionelle cookier gør det muligt at gemme de funktioner på hjemmesiden som brugeren foretrækker.

·           Reklamecookier gør det muligt at sende reklamemæssigt indhold som er justeret efter brugerens interesser.

Aktuelt anvender hjemmesiden ikke alle de ovennævnte cookier, men vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at anvende dem.

Brugere af hjemmesiden kan på ethvert tidspunkt ændre cookieindstillingerne. Detaljerede oplysninger om mulighederne for håndtering af cookier og om måder det kan gøres på, kan du finde i indstillingerne af din webbrowser.

 

Deaktivering af anvendelsen af cookier kan forårsage vanskeligheder ved anvendelsen af visse servicer på vores hjemmesider, især dem der kræver at brugeren er logget ind. Deaktivering af muligheden for at acceptere cookier medfører ikke tab af adgang til indholdet.

 

Oprettelse af abonnement indikerer det samtykke til at modtage opdateringer via e-mail fra Wood-Mizer og accept af betingelserne i Wood-Mizers Politik for privatlivets fred.

 

Indsendelse af denne formular indikerer at du accepterer betingelserne i Wood-Mizers Politik for privatlivets fred.